Armoedebeleid, een zaak voor iedereen

17 Oktober 2019

Armoedebeleid, een zaak voor iedereen

Meer en meer Bredenaars leven in armoede. De cijfers liegen er niet om. Het gemeentebestuur doet al enige jaren inspanningen met een armoedebeleidsplan en vele acties. Groen Bredene wil zijn steentje bijdragen en samenwerken met het gemeentebestuur. Armoede bestrijden is een zaak van iedereen.

“Op de gemeenteraad van 21 oktober formuleert Groen Bredene zijn opmerkingen bij de aanpak van de gemeente. Vandaag 17 oktober, werelddag van verzet tegen extreme armoede, overhandigen we reeds onze visienota en doen we een concreet voorstel”, stelt gemeenteraadslid Koen Uittenhove.

De gemeente doet zijn best, maar toch vindt Groen Bredene:

  • dat de gemeente de zaken teveel zelf doet en te weinig belangrijke diensten en mensen betrekt. We stellen daarom voor dat de gemeente een Bredens ArmoedePlatform opricht. De verenigingen waarin armen zelf het woord nemen, moeten zeker betrokken worden.
  • dat de gemeente teveel losse, kleinschalige acties De spreekwoordelijke druppels op de hete plaat. Terwijl we met Groen supporter zijn van een structurele aanpak door middel van een doordachte financiële ondersteuning van mensen die in armoede leven.
  • dat de gemeente een duidelijke visie moet hebben hoe ze concreet de problematiek in enkele buurten zal aanpakken. Enkele buurten in Bredene verdienen extra aandacht op vlak van armoedebestrijding.

 

Ons voorstel: referentiebudgetten

Koen Uittenhove gaat verder: “We houden het niet bij een analyse. We doen een zeer concreet voorstel van structurele armoedebestrijding. We stellen voor dat het gemeentebestuur de eigen middelen kansarmoedebestrijding heroriënteert en de methodiek van referentiebudgetten overneemt. Dit betekent dat de 3% armste gezinnen met een wetenschappelijk onderbouwd instrument een aanvullend inkomen verwerven van gemiddeld 1.500 EUR per maand.  In Bredene gaat dit over een 230-tal gezinnen. Het is een systeem dat rekening houdt met zowel inkomsten en uitgaven. Het is ook een systeem dat mensen aanzet om aan beide kanten te werken. Dus ook aandacht voor kostenreductie, bijvoorbeeld op vlak van energie.”

“Andere steden en gemeenten werken reeds met dit systeem (Gent, Roeselare). Het systeem heet REMI (Referentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen). Het is ontwikkeld door de Thomas More-Hogeschool. Het is een digitale tool die automatisch rechten toekent op basis van inkomsten en uitgaven. Niet iedereen krijgt evenveel steun. Een referentiebudget houdt bijvoorbeeld ook rekening met uitgaven. Als je woonkost bijvoorbeeld lager is doordat je een sociale woning betreft, dan zal de financiële steun minder zijn.  Deze tool maakt het voor de sociaal assistent dan ook makkelijker om per gezin maatwerk af te leveren”, legt Lucas Vandendriessche uit.

Hij gaat verder: “Het gemeentebestuur zal wellicht stellen dat dit voorstel financieel onhaalbaar is. Maar wij betwisten dat reeds bij voorbaat. Als de gemeente de uitgaven van alle kleinere, minder gecoördineerde acties in deze richting heroriënteert en daarbij de bestaande middelen aanvullende financiële steun aanvult, dan is het voorstel ook financieel haalbaar.  Het zou zeer populistisch zijn om op het voorstel van Groen Bredene te repliceren ‘dat de belastingen dan verhoogd moeten worden’. Het systeem kan overigens geleidelijk ingevoerd worden. Je kan doelgroepen afbakenen. En je kan ook percentages ten opzichte van het referentiebudget invoeren.”

“De invoering van het volledige systeem zou 230 x 1.500 EUR = 345.000 EUR kosten.  In Bredene leven volgens het kansarmoedebeleidsplan 2.000 mensen onder de armoedegrens. Vandaag overhandigen wij voor iedere kansarme in Bredene 1 eurocent aan het gemeentebestuur als een symbolische aanzet. Dat is alvast de eerste 20 EUR om te komen tot een fundamentele wijziging in de aanpak naar de allerarmste gezinnen toe.”, stelt Lucas Vandendriessche.

De methodiek van referentiebudgetten expliciet opgenomen is in het Vlaamse regeerkakkoord. Dit is de toekomst! - Koen Uittenhove

De burgemeester van Bredene zit eigenlijk op dezelfde golflengte, getuige zijn tussenkomst in de Zevende Dag "Alsjeblief, die discussie over de kleur van de sjerp?! Het is 5 voor 12! Zou men zich niet beter bezig houden met ervoor te zorgen dat de brooddozen van de kinderen gevuld zijn."

Koen geeft tenslotte nog mee: “Los van ons voorstel steekt Groen Bredene ook zelf de handen uit de mouwen. Geen woorden maar daden. In het najaar doen we mee met een eigen Music For Life-actie waarbij we de opbrengst zullen overmaken aan een vereniging, waar armen het woord nemen.”