Open brief naar de gemeenteraad

24 Mei 2020

Open brief naar de gemeenteraad

Deze week verstuurden we vanuit de oppositie een open brief naar de gemeenteraad. De oppositie wenst een professionelere aanpak van de Corona-besprekingen. Wij blijven voorstander van een Corona-overleg buiten de gemeenteraad, maar dan wel met een duidelijk statuut. Niet zoals het tot nu toe opgevat werd.

Als dat niet kan, dan moet het maar zijn plaats krijgen in de gemeenteraad zelf. Nog beter was een gemeenteraadscommissie, zoals beloofd door de burgemeester. Maar die commissie komt er dus niet.

Het belangrijkste is natuurlijk het inhoudelijk debat. De oppositie wil goed geïnformeerd zijn en met de meerderheid in debat kunnen gaan over de beste aanpak op het vlak van sociale en economische relance.

De Bredense bevolking verdient een professioneel overleg in de context van de gemeenteraad. Geen informeel afkooksel van onze oorspronkelijke vraag naar een Corona-debat.

 

Hieronder de volledige tekst van de open brief:

 

 

Bredene, mei 2020

Aan de leden van het College van Burgemeester en Schepenen.
Aan de gemeenteraadsleden.

 

Beste,

Mede op vraag van de oppositie heeft het gemeentebestuur reeds tweemaal een ‘Corona-debat’ georganiseerd, na afloop van de gemeenteraad. Dit gebeurde dus los van de gemeenteraad in een uitgebreidere samenstelling.

De eerste zitting verliep ongeveer naar wens, maar na de tumultueuze tweede zitting is het statuut van deze zittingen nu voor de verzamelde oppositie wel zeer onduidelijk geworden. Zeker nu de, op de eerste zitting, aangekondigde gemeenteraadscommissie Corona, er niet komt.

De oppositie ervaart het belang en het statuut van deze ‘Coronadebatten’ als zeer vrijblijvend, minimaal. Getuige dat de ochtend volgend op het laatste debat reeds het nieuwe gemeentekrantje in de brievenbus viel van de burger. Mét allerlei Corona-nieuws: maatregelen, tips. Maar ook acties én een vertaling van gemeentelijk beleid.

Als politieke partijen willen wij graag ons politieke engagementen en onze democratische rol samen met de meerderheid opnemen door open, kritisch en constructief mee te werken aan een kwalitatief relancebeleid in het kader van Covid 19.  Het is belangrijk, zoals de burgemeester zelf aangegeven heeft op het eerste coronadebat, dat deze crisissituatie breder gedragen wordt dan alleen door het gemeentebestuur.

Maar om deze rol te kunnen opnemen is het noodzakelijk dat wij als oppositiepartijen meer en tijdig geïnformeerd worden.

Om al deze redenen doet de oppositie nu volgend voorstel omtrent een specifiek Corona-overleg in het kader van de gemeenteraad.

 1. De Corona-debatten krijgen de benaming ‘Corona-info’. De sessies gaan door na de gemeenteraad. Naast de raadsleden kunnen alle mensen met expertise door het gemeentebestuur mee uitgenodigd worden om info en duiding te geven. De sessies zijn publiek.
 2. De agenda van deze ‘Corona-info’ beperkt zich tot:
  • Een stand van zaken vanuit het gemeentebestuur over crisisbeheer, vertaling bovenlokale maatregelen en richtlijnen, lopende en komende acties.
  • Een eventuele uiteenzetting door de meerderheid van beleidsplanning Corona en van sociale en economische maatregelen op gemeenteniveau.
  • Vraagstelling vanuit de gemeenteraad rond deze stand van zaken en beleidsplanning.
  • Vrijblijvende bespreking van vooraf ingediende punten door raadsleden.
  • In de mate van het mogelijke worden financiële analyses, cijfers en voorstellen op voorhand meegedeeld aan alle raadsleden.
   Er is dus geen besluitvorming.
 3. Op de gemeenteraad zelf worden in de variaronde geen tussenkomsten gedaan rond het thema Corona.

 

Wij menen dat deze verduidelijking de juiste plaats geeft aan een aparte bijeenkomst na de gemeenteraad. Als het gemeentebestuur dit voorstel in globo niet kan weerhouden, zal de oppositie niet langer deelnemen en wordt het feitelijk opgenomen binnen de werking en de structuur van de gemeenteraad zelf. Wat wij zouden betreuren.

 

Met achtingsvolle groeten.

 

voorzitter Vlaams Belang Bredene                                          voorzitter NVA Bredene
Jordy Jacobs                                                                                  Stijn Ingelbrecht

 

voorzitter OpenVLD Bredene                                                   voorzitter Groen Bredene
Anthony De Zutter                                                                      Lucas Vandendriessche

 

onafhankelijk gemeenteraadslid
Therese Vanneste